Regulamin sprzedaży Daglel

 

§ 1 Dane kontaktowe i definicje

 

1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej www.daglel.pl  i www.daglel.thinkific.com, zwanymi dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


2. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.

3. Serwis Daglel  prowadzi Daria Gregory, zwaną dalej Sprzedawcą. Kontakt e-mail: [email protected].

4. Podstawowe pojęcia:

1) Produkt – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana
2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
3) Użytkownikiem jest osoba dokonująca zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba,
4) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu.
5) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
6) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Najważniejsze informacje dot. zakupu płatnych Produktów

 

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany jest przy opisie Produktu.

 

Jak mogę dokonać zakupu?


1. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: https:/daglel.com, www.sklepdaglel.com lub https://thinkific.daglel.com
3. W celu zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
1) wybrać Produkt, który chce się kupić,
2) następnie należy uzupełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz chęć dokonania płatności za produkt,
4) dokonać płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

Kiedy i w jaki sposób otrzymam Produkt?


1. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.
2. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem
3. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z Daglel. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
4. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

 

 

§3 Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:
1) prowadzenia Konta Użytkownika,
2) wysyłki newslettera.

 

Na czym polega Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika?


1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta celem korzystania z Produktów/Usług Sprzedawcy.
2. W tym celu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Do założenia Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu.
3. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
4. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność ww. danych. Nie udostępniać ich osobom trzecim.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
6. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie.
7. Usunięcie Konta Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

 

Na czym polega usługa wysyłki Newslettera?


1. Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę Newsletter. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera można zrezygnować w każdej chwili klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

 

§ 4 Prawa autorskie

1. Produkty sprzedawane w sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83).

2. Prawa autorskie do produktów przysługują Sprzedawcy.

3. Powielanie i rozpowszechnianie produktów w całości lub we fragmentach bez zgody sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83).

4. W przypadku naruszenia przez nabywcę autorskich praw przysługujących sprzedawcy sprzedawca – niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego – może uniemożliwić nabywcy dostęp do produktów.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 

§  6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej między kupującym a sprzedawcą.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4.  Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych.