Odcinek 9: 45 słów z kursu Eliminuj błędy w wymowie, które piszemy podobnie/identycznie jak w języku polskim

W tym odcinku dzielę się z Wami wymową 45 słów, które w pisowni są bardzo podobne lub piszemy je identycznie w języku polskim i angielskim, ale zwrócimy uwagę na różnice w wymowie. 

Wszystkie te słowa pochodzą z mojego kursu Eliminuj błędy w wymowie. Jest to kurs do samodzielnej nauki wymowy. W ramach kursu uczycie się wymawiać poprawnie ponad 1680 słów, które są najczęściej stosowane w języku angielskim.

45 słów z odcinka

Architect /ˈɑːkɪtekt/
Computer /kəmˈpjuːtə/
Concert /ˈkɒnsət/
Continent /ˈkɒntɪnənt/
Credit /ˈkredɪt/
Doctor /ˈdɒktə(r)/
Document /ˈdɒkjumənt/
Dress /dres/
Euro /ˈjʊərəʊ/
Experiment /ɪkˈsperɪmənt/
Expert /ˈekspɜːt/
Festival /ˈfestɪvl/
Film /fɪlm/
Golf /ɡɒlf/
Hotel /həʊˈtel/
Instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/
Instrument /ˈɪnstrəmənt/
Internet /ˈɪntənet/
Metal /ˈmetl/
Million /ˈmɪljən/
Ocean /ˈəʊʃn/
Officer /ˈɒfɪsə(r)/
Ok /əʊˈkeɪ/
Online  /ˌɒnˈlaɪn/
Park /pɑːk/
Parking /ˈpɑːkɪŋ/
Partner /ˈpɑːtnə(r)/
Photo /ˈfəʊtəʊ/
Pilot /ˈpaɪlət/
Present /ˈpreznt/
President /ˈprezɪdənt/
Problem /ˈprɒbləm/
Product /ˈprɒdʌkt/
Professor /prəˈfesə/
Programme /ˈprəʊɡræm/
Radio /ˈreɪdiəʊ/
Region /ˈriːdʒən/
Reporter /rɪˈpɔːtə/
Smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/
Sorry /ˈsɒri/
Sport /spɔːt/
Student /ˈstjuːdnt/
Supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/
T shirt /ˈtiː ʃɜːt/
Tablet /ˈtæblət/
Taxi /ˈtæksi/
Transport /ˈtrænspɔːt/


Odcinek 8: Naucz się wymawiać glottal stop w 5 minut


Odcinek 7: Jak eliminować błędy w wymowie? Nowy kurs Daglela.

W tym odcinku opowiem Ci jak eliminować błędy w wymowie. Jak eliminować błędy w wymowie? Nowy kurs Daglela.


Odcinek 6: Lista Wells’a


Odcinek 5: 18 słów wymawianych niepoprawnie przez Brytyjczyków

Brytyjczycy jak każdy naród popełniają błędy kiedy mówią. Zapoznaj się z 18 słowami, przekręcanymi w Wielkiej Brytanii.